Pakubox - gwarancja jakości !

Indywidualne podejście do klienta, doświadczenie oraz profesjonalizm to cechy,które towarzyszą nam od zawsze.

 

 

 

 

Pakubox

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKPRACY (w dalszej części O.W.W.) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży obowiązujących w Spółce PAKU – BOX z siedzibą Kady, ul. Legionów 42, zakład produkcyjny Grójec, ul.Laskowa 29 A 05-600 Grójec. zwanej w dalszej części „Sprzedawcą”, w zakresie sprzedaży towarów stanowiących przedmiot statutowej działalności gospodarczej w powyższym zakresie objętych ofertą handlową, zwanych w dalszej części „towarami”.
  2. Postanowienia O.W.W. stanowią każdorazowo integralną cześć zawieranych przez Sprzedawcę umów sprzedaży towarów stanowiących przedmiot statutowej działalności gospodarczej, chyba, ze Strony na mocy wyraźnych pisemnych uzgodnień postanowią odmienne. W powyższym zakresie wszelkie zmiany oraz/lub dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, wyłączenia, zawieszenia postanowień niniejszych O.W.W., wymagają uprzedniej zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Podpisanie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego Ogólnych Warunków Współpracy. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień.

2. OFERTA

Pod zapisem oferta rozumie się przedstawienie Kupującemu pisemnej propozycji określającej ceny, warunki płatności i dostawy towaru, którego dane konstrukcyjne i nadruku opisane w ofercie i załącznikach do oferty, a pozostałe warunki w niniejszym dokumencie.

3. UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ ZAMÓWIENIA

3.1. Na warunkach i zasadach określonych w niniejszych O.W.W. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia Kupującemu zakupu towarów objętych ofertą handlową Sprzedawcy, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty, w uzgodnionym terminie, ustalonej ceny sprzedaży.

3.2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego stosownego zamówienia oraz potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.3. Sprzedawca każdorazowo uprawniony jest do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/ lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, każdorazowo w przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym O.W.W.

3.4. Umowy zawierane są w formie dokumentu podpisanego przez Sprzedającego i Kupującego lub złożenie zamówienia przez Kupującego a potwierdzonego do realizacji przez Sprzedającego.

3.5. Zawarcie umowy sprzedaży jest akceptacją przez obie strony O.W.W określonych w niniejszym dokumencie, jak i w ogólnych warunkach akceptacji wyrobu, które stanowią integralną część tego dokumentu.

3.6. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza odmowę przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, chyba że Sprzedający przystąpił do realizacji zamówienia.

3.7. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie musi zawierać identyfikację Kupującego, jego firmę, numer NIP, dokładny adres, numery telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie oraz pieczęć firmową i podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego. Podpisanie Ogólnych Warunków Współpracy jest również upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego. Składając pierwsze zamówienie u Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego, wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP i Regon.

3.8. Minimalna ilość zamówienia poszczególnych wyrobów przedstawiana jest każdorazowo w ofercie. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby w pełni realizować zamówienia. W przypadku braku akceptacji Kupującego dla częściowych realizacji zamówień, potrzebna jest pisemna adnotacja w zamówieniu. Zamówienie podpisane i wysłane przez Kupującego do Sprzedającego, może być anulowane w czasie do 24 godzin od złożenia zamówienia.

3.9. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w formie pisemnej (dopuszczalna jest forma pisemna przekazana pocztą elektroniczną) z zastrzeżeniem postanowień §10 poniżej, w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający podaje w szczególności asortyment towarów, ich ilość, termin i miejsce odbioru, cenę, formę i termin płatności. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z tekstem O.W.W. Sprzedający przesyła do osoby prowadzącej zamówienie.

3.10. Z zastrzeżeniem postanowień §10 poniżej, umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z tekstem O.W.W., lub datą przystąpienia Sprzedającego do realizacji zamówienia.

3.11. Jeżeli realizacja złożonego zamówienia nie będzie możliwa, w szczególności w odniesieniu do objętego zamówieniem asortymentu towarów oraz/lub jego ilości, jakości, albo postulowanego terminu oraz/lub miejsca odbioru, Sprzedający w potwierdzeniu zamówienia przedstawi możliwy sposób oraz/lub najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia. Tak ustalony sposób oraz/lub termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Stron o ile Kupujący nie zgłosi pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia najdalej w terminie pierwszego dnia od daty potwierdzenia.

3.12. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionego towaru.

3.13. Cena towaru ustalana jest każdorazowo na podstawie pisemnej oferty i zamówienia Sprzedającego złożonej Kupującemu. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedażą towarów.

4. TERMINY REALIZACJI

Zamówienia, w skład których wchodzą nowe projekty produkowane przez Sprzedającego po raz pierwszy, realizowane są w czasie do 14 dni roboczych od momentu akceptacji wszelkich projektów technicznych, graficznych i wszelkich innych niezbędnych do realizacji projekty. Czas ten liczony jest od chwili akceptacji projektu graficznego oraz technicznego przez Kupującego. Czas realizacji kolejnych zamówień strony określają na:

- 7 dni roboczych dla arkuszy tektury

- 8 – 10 dni roboczych pozostałe pudła klapowe oraz wykrojnikowe

PŁATNOŚCI

5.1. Termin płatności jest przedstawiony w umowie lub ofercie.

5.2. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zapłata należności za zrealizowane przez Sprzedającego, w całości lub części zamówienia, winna nastąpić bez jakichkolwiek potraceń, każdorazowo w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT.

5.3. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedającego za zakupiony towar zgodnie z terminami płatności, każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze VAT.

5.4. W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana przelewem bankowym, za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

5.5. Opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności z tytułu płatności za dostarczone towary upoważnia Sprzedającego do naliczania odsetek karnych w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

5.6. Odsetki za opóźnienie/zwłokę nie wykluczają innych roszczeń Sprzedającego.

5.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa ustępach poprzedzających.

6. PŁATNOŚCI i SPRZEDAŻ W SYSTEMIE ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI

6.1. Termin płatności zostaje zawarty i przedstawiony w umowie lub ofercie.

6.2. Kupujący ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Sprzedającego. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej.

6.3. Kredytu kupieckiego może udzielić Sprzedający na podstawie swobodnej decyzji, w związku z pisemnym wnioskiem Kupującego.

6.4. W powyższym zakresie każdorazowo wszelkie ewentualne koszty i opłaty, w tym obciążenia publicznoprawne, związane z ustanowieniem uzgodnionych zabezpieczeń oraz zaspokojeniem wierzytelności Sprzedającego ponosi Kupujący, zaś sprzedaż i realizacja dostaw towaru w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego następuje nie wcześniej, aniżeli po prawnie skutecznym ustanowieniu uzgodnionego przez Strony zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej.

6.5. W przypadku nie ustanowienia w prawnie skuteczny sposób uzgodnionego zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, Sprzedającemu przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia przez Sprzedającego jakichkolwiek skutków finansowych.

7. OBOWIĄZYWANIE CEN

Ceny mogą być renegocjowane, jeżeli zajdą okoliczności powodujące zmianę kosztów wytwarzania wynikające w szczególności ze zmiany cen surowców, innych składników, zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do oferty lub miejsca dostawy.

8. PALETY

Palety, na których składowany jest towar, są zwrotne lub fakturowane w dalszej części monitorowane przez Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do potwierdzania salda w ciągu 7 dni kalendarzowych. W sytuacji braku potwierdzenia przyjmuje się akceptację zgodności stanu przez Kupującego. Palety zwrotne winny być w dobrym stanie technicznym, zdolne do dalszego użytkowania. W przypadku braku zwrotu palet automatycznie zostanie wystawiona faktura na zaległą ilość palet.

9. GRAFIKA/KONSTRUKCJA

Treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny oraz konstrukcyjny należy dostarczyć w postaci elektronicznej wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów, lub wzoru dotychczas wykorzystywanego wyrobu.

10. TRANSPORT

Doręczenie towaru może odbywać się transportem i na koszt Sprzedającego, lub Kupujący może odebrać towar własnym transportem. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie natychmiast o tym fakcie poinformowany.

11. ILOŚĆ TOWARU W DOSTAWIE

Strony akceptują ilości w dostawie, jako zgodne z zamówieniem nawet wówczas, gdy odchylenia od ilości będą na poziomach przedstawionych w poniższej tabeli.

do 500 (szt.)

+/- 20%

 

od 501 - 1000

+/- 15%

 

od 1001 – 2000

+/- 10%

 

od 2001 – 5000

+/- 7%

 

od 5001 - 10000

+/- 5%

 

powyżej 10000

+/- 3%

 

Realizowane minimum przez Sprzedającego to 1000 (słownie: tysiąc) m2 w wyrobie gotowym.

12. NARZĘDZIA (MATRYCE, WYKROJNIKI)

Kwestia regulująca sprawę pokrycia kosztów narzędzi będzie rozstrzygana zgodnie z ustaleniami oferty lub umowy. Narzędzia będą przechowywane w magazynie Sprzedającego przez okres 1 roku od daty ostatniego zamówienia. Po upływie tego okresu narzędzia będące własnością Kupującego zostaną za jego zgodą zniszczone lub odebrane.

13. PRAWA AUTORSKIE

Kupujący ponosi pełna odpowiedzialność, jeśli poprzez wykonanie zlecenia zostały naruszone prawa autorskie osób trzecich.

14.REKLAMACJE

14.1. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) niezwłocznie, z dołożeniem należytej staranności.

14.2. Reklamacje muszą być zgłaszane przez Kupującego nie później jak w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia w formie pisemnej.

14.3. Przedmiotem reklamacji mogą być wszelkie odchylenia od standardu określonego w umowie lub Ogólnych warunkach akceptacji wyrobu, jeśli przekraczające tolerancje wynikające z procesu technologicznego poszczególnych rodzajów produktów. Podstawą do zgłoszenia reklamacji rozbieżności ilościowych oraz uszkodzeń mechanicznych jest adnotacja na dokumencie WZ potwierdzona podpisem kierowcy, a w przypadku uszkodzeń, również zdjęcie uszkodzonej palety na samochodzie. Taka reklamacja winna być zgłoszona do Sprzedającego natychmiast, i nie później niż w dniu dostawy. W przedstawionych przypadkach podstawą do zgłoszenia reklamacji jest etykieta z poszczególnej palety oraz zdjęcie.

14.4. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór towaru z magazynów Sprzedającego środkami transportu Kupującego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe oraz/lub uszkodzenia towaru powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku oraz/lub składowania towarów przez Kupującego.

14.5. Nie podlega reklamacji dostawa, której ilość dostarczonego towaru jest mniejsza lub równa 2% ilości nieprzekraczających 2000 szt. i 1% ilości większych od 2000 szt. Reklamacji nie podlega towar wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem i specyfikacją przez Kupującego.

14.6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 k.c.).

14.7. Decyzja co do zasadności reklamacji zostaje podjęta po wcześniejszym dostarczeniu próbek towaru, etykiet palet lub zdjęć i dokumentu WZ. Rozstrzygnięcie reklamacji musi nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni po zgłoszeniu od Kupującego, lub odebraniu towaru. Inny termin rozpatrzenia może być uzależniony od ekspertyzy niezależnych rzeczoznawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

14.8. Reklamacje są rozstrzygane przez udzielenie Kupującemu upustu cenowego, lub bezpłatną wymianę w miejsce towaru wadliwego. Faktury korygujące są wystawiane przez Sprzedającego po uzyskaniu od Kupującego zwrotu ilości wadliwego towaru. Odpowiedzialność Sprzedającego w zakresie przewyższającym zafakturowaną wartość reklamowanego towaru jest wyłączona. Wyłącza się również odpowiedzialność Sprzedającego za utracone korzyści Kupującego. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili otrzymania przez niego pełnej kwoty zapłaty.

14.9. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu zapłaty za dostarczony towar i nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny.

15. SIŁA WYŻSZA

15.1. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego lub jego dostawców, upoważniają Sprzedającego do całkowitego wstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów, w szczególności, ale nie wyłącznie, z tytułu utraconych korzyści.

15.2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia, które są niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Stron.

15.3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzje co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.

POZOSTAŁE WARUNKI

16.1. Ceny produktów Sprzedającego podane są w złotych polskich, bez podatku VAT, chyba, że Strony zawrą inne postanowienia w formie pisemnej w zamówieniu.

16.2. Wszelkie zmiany odnoszące się do Ogólnych Warunków Współpracy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Sprzedającego i Kupującego.

16.3. Spory powstałe w wyniku realizacji Ogólnych Warunków Współpracy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego, a prawem właściwym jest prawo polskie.

16.4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego